Kjetil Ottesen

Advokat
930 87 004

kjetil-stor

Juridisk embetseksamen Høsten 2006.

Har jobbet som advokat siden 2007, med hovedvekt på straffesaker og barnevernssaker.

Startet egen advokatvirksomhet i 2018, i Advokatfellesskapet Falch

Bred kompetanse særlig innen strafferett, herunder forsvareroppdrag og som bistandsadvokat, barnerett, familierett og barnevern. Har omfattende prosedyreerfaring fra domstolene. Har videre omfattende prosedyreerfaring fra fylkesnemnda i barnevernsaker, med oppdrag for ungdom og private parter.

Er fast oppnevnt bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker, i Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett.

Driver alminnelig advokatpraksis, og tar saker hvor det innvilges fritt rettsråd/fri sakførsel. Lett tilgjengelig per mail: ottesen@falchadvokatene.no

 
Arbeidsfelt:
Barnerett, foreldretvister
* Fast bosted, hovedomsorg
      * Samvær
* Foreldreansvar
* Farskap

Familierett, skiftesaker
* Ektepakt
* Samboerkontrakt
* Separasjon og skilsmisse
* Skifte av felleseie
* Økonomisk oppgjør etter brudd mellom samboere

Barnevern 
* Omsorgsovertakelse
  * Akuttplassering av barn og ungdom
    * Tvangsplassering
* Ungdom med egne partsrettigheter
* Oppdrag for private og offentlige parter

Bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker
      * Anmeldelse av vold, mishandling og seksuelle overgrep
* Bistand i forbindelse med etterforskning av straffesak
* Bistand i forbindelse med hovedforhandling
* Rettslig behandling av besøksforbud 
* Fremming av erstatningskrav, mènerstatning og oppreisningserstatning
* Søknad om voldsoffererstatning
 

Psykisk helsevernsaker
* Klage til kontrollkommisjonen

 

ottesen@falchadvokatene.no
Tlf: 930 87 004

o

 

ottesen@falchadvokatene.no