Psykisk helsevern

Dersom du blir innlagt for undersøkelse eller behandling i det psykiske helsevernet mot egen vilje, har du samt dine nærmeste pårørende, en rett til å fremme en klage til kontrollkommisjonen for vurdering om vilkårene for å anvende tvang etter lov om psykisk helsevern er tilstede. Du har rett til å la deg bistår av advokat i kontrollkommisjonen. Et vedtak om etablering av tvungent psykisk helsevern kan påklages i inntil tre måneder etter at vernet opphører. Det er videre adgang til å fremme en klage til kontrollkommisjonen dersom den faglige ansvarlige treffer et vedtak om overføring av en pasient under tvungent psykisk helsevern til opphold i en annen institusjon. Kontrollkommisjonen skal da prøve vedtaket ut fra hensyn til pasienten, plasseringsalternativet og om forholdene eller fremstår som urimelig. Ved saker om tvungen observasjon, etablering, opprettholdelse eller opphør av tvungent psykisk helsevern har pasienten rett til advokat som blir dekket av det offentlige. Et vedtak som er truffet av kontrollkommisjonen kan bringes inn for retten for en rettslig overprøving. Du har da også rett til å la deg bistå av advokat som blir dekket av det offentlige.