Barnevern

Dersom du, av ulike årsaker, har kontakt med barneverntjenesten og trenger hjelp i den forbindelse, kan vi bistå deg. Det kan være at barneverntjenesten er bekymret for hvordan hjemmeforholdene for barnet ditt er, eller at ungdommen din sliter med atferdsproblemer. De fleste saker løses ved at barneverntjenesten tilbyr hjelp i form av veiledning, avlastning, støttekontakt eller lignende. I de alvorligste sakene vil barneverntjenesten kunne reise sak for fylkesnemnda og be denne om å bestemme hvorvidt det offentlige skal overta omsorgen for barnet ditt eller om ungdommen trenger institusjonsopphold. Det er også fylkesnemnda som skal behandle klager over akuttvedtak som barneverntjenesten treffer. Ungdom over 15 år har krav på egen advokat i alle saker for nemnda. Dersom barneverntjenesten vil benytte et tvangsvedtak ovenfor et barn/ungdom har vedkommende alltid krav på advokatbistand. Dersom det reises sak for fylkesnemnda vil det offentlige dekke utgifter til advokatbistand gjennom ordning om fri rettshjelp uavhengig av din inntekt. Det er ikke egenandel på denne type saker. Dersom saken bringes inn for tingretten, vil det offentlige også der dekke advokatutgiftene. I de saker hvor barneverntjenesten undersøker saken eller har tiltak inne, men ikke fremmer sak for fylkesnemnda, har man som utgangspunkt ikke krav på å få dekket utgifter til advokatbistand. Arbeid med barnevernssaker et av de områdene advokatene ved vårt kontor har lengst erfaring med og arbeider mest med.