Barnerett

Foreldre som ikke bor sammen bør inngå avtale om hvor fellesbarn skal bo og hvor mye samvær det skal være mellom barnet og den av foreldrene barnet ikke bor hos. Det kan også avtales at barnet skal ha delt fast bosted eller 50 % samvær. Det er avtalefrihet for foreldrene til å komme frem til den løsning de mener er best for barnet. Vi hjelper foreldre med å komme frem til avtaler som er til det beste for deres barn og det er et mål at foreldrene kan bli enig. I de tilfeller hvor foreldrene ikke blir enige om fast bosted og/eller samvær vil dette føre til at saken må føres for domstolen for å få til en avtale. Dersom saken føres for domstolen, oppnevnes som hovedregel en sakkyndig psykolog som har samtaler med barn over 7 år, samt foreldrene. Kostnaden til den sakkyndige psykologen dekkes i utgangspunktet av det offentlige. Dersom man fyller de økonomiske vilkårene gis det fri rettshjelp i saker som gjelder fast bosted og samvær. Dette gjelder både i saker som fremmes for retten og i saker utenfor retten hvor advokaten prøver å hjelpe partene til å komme til en enighet. Advokatene ved vårt kontor har bred erfaring i saker etter barneloven, både når det gjelder å komme til utenrettslige avtaler og bistand i forbindelse med saker som er bragt inn for retten.