Rettshjelp

Om du kommer i en situasjon der du trenger bistand fra advokat, vil du i noen tilfeller ha rett på å få dekket advokatutgiftene enten av staten eller gjennom forsikringsselskap. I noen saker har du rett på fri advokat uavhengig av inntekt. Det kan eksempelvis være om barneverntjenesten fremmer sak for Fylkesnemnda, eller om du er underlagt tvunget psykisk helsevern og vil påklage dette til Kontrollkommisjonen, eller tvangsekteskap. Om du er fornærmet og har anmeldt seksuelle overgrep for politiet, vil du oftest ha rett på bistandsadvokat dekket av staten, både under etterforskningen og under evt. straffesak. Du har også rett på inntil tre timer med gratis advokathjelp for å vurdere om du skal anmelde et seksuelt overgrep. I andre saker er vilkårene for å få fri rettshjelp knyttet til inntekt og type sak. Dersom du er enslig og har inntekt under kr. 246.000 brutto pr år, eller samboende/gift og har inntekt til sammen under kr. 369.000, og ikke formue over kr. 100.000, vil du ha rett på fri rettshjelp i visse type saker, f.eks. tvist rundt felles barn – bosted, samvær, foreldreansvar, deling av felleseiet ved oppløsning av ekteskap, oppløsning av samboerskap i visse tilfeller, utkastelse av bolig eller oppsigelse i arbeidsforhold. www.fylkesmannen.no/Folk-og-samfunn/Fri-rettshjelp