Erstatning og personskade

Dersom du har blitt utsatt for en bilulykke, arbeidsulykke, er blitt feilbehandlet i helsevesenet eller vært utsatt for vold, seksuelle overgrep eller andre straffbare forhold som har påført deg skade og økonomisk tap, vil du som regel ha krav på erstatning. Kravet om erstatning rettes enten mot skadevolders forsikringsselskap eller direkte mot skadevolder selv. Når det gjelder pasientskadeerstatning, rettes kravet mot Norsk Pasientskadeerstatning. www.npe.no Ved personskade etter vold/overgrep er det skadevolder som skal betale erstatning, men om denne er ukjent eller ikke søkegod, vil man kunne søke om erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. www.voldsoffererstatning.no

Personskadeerstatning

Dersom du har vært utsatt for en trafikkulykke, yrkesskade eller annen hendelse kan du ha krav på erstatning for de konsekvenser som ulykken har hatt for deg. Det samme gjelder ved godkjent yrkessykdom. Vi har lang og bred erfaring fra personskadesaker og i de fleste tilfellene har du krav på å få dekket kostnader til advokat under forsikringen. Det er viktig å være representert ved advokat tidlig i prosessen for å sikre riktig fremgangsmåte ved håndtering av et erstatningskrav. I mange tilfeller vil det bli utarbeidet en spesialisterklæring som grunnlag for et forsikringsoppgjør. Det er viktig å få kvalitetssikret hvem som skal utføre spesialistoppdraget, for å sikre at du som skadelidt får en mest mulig objektiv vurdering av din sak. Vi følger deg gjennom hele prosessen og har lang erfaring både fra forhandlinger om oppgjør, rettslig prosess og tar oss av all korrespondanse med ansvarlig skadevolder for deg. Vi kan også kvalitetssikre tilbud om oppgjør for deg. Vi tar også oppdrag mot Kontoret for voldsoffererstatning, Norsk Pasientskadeerstatning og eventuelt private tegnede forsikringsdekninger.