Ingrid Aksnes

Advokat
473 37 613

Har jobbet som advokat siden 2009, med hovedvekt på straffesaker og barnevernssaker.Ingrid Aksnes

Startet egen advokatvirksomhet i 2018, i Advokatfellesskapet Falch

Bred kompetanse særlig innen barnerett, familierett, forsvarer, barnevern, og som bistandsadvokat. Har omfattende prosedyreerfaring fra domstolene. Har videre omfattende prosedyreerfaring fra fylkesnemnda i barnevern saker, med oppdrag for ungdom og private parter. Er fast oppnevnt bistandsadvokat, for fornærmede i straffesaker, i Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett.
Driver alminnelig advokatpraksis, og tar saker hvor det innvilges fritt rettsråd/fri sakførsel. Lett tilgjengelig per mail: aksnes@falchadvokatene.no
Tlf 473 37 613

Arbeidsfelt:
Barnerett, foreldretvister
* Fast bosted, hovedomsorg
      * Samvær
* Foreldreansvar
* Farskap

Familierett, skiftesaker
* Ektepakt
* Samboerkontrakt
* Separasjon og skilsmisse
* Skifte av felleseie
* Økonomisk oppgjør etter brudd mellom samboere

Barnevern 
* Omsorgsovertakelse
  * Akuttplassering av barn og ungdom
    * Tvangsplassering
* Ungdom med egne partsrettigheter
* Oppdrag for private og offentlige parter

Bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker
      * Anmeldelse av vold, mishandling og seksuelle overgrep
* Bistand i forbindelse med etterforskning av straffesak
* Bistand i forbindelse med hovedforhandling
* Rettslig behandling av besøksforbud 
* Fremming av erstatningskrav, mènerstatning og oppreisningserstatning
* Søknad om voldsoffererstatning
 

Psykisk helsevernsaker
* Klage til kontrollkommisjonen

aksnes@falchadvokatene.no
Tlf. 473 37 613