May Britt Løvik

Advokat


IMG_7799-bwJuridisk embetseksamen våren 2003. 
Startet egen advokatvirksomhet i 2007, i Advokatfellesskapet Falch

Bred kompetanse særlig innen barnerett, familierett, barnevern og som bistandsadvokat. Har omfattende prosedyreerfaring fra domstol, særlig i barnelov saker. Har videre omfattende prosedyreerfaring fra fylkesnemnda i barnevern saker, med oppdrag for ungdom, øvrige private parter og for offentlig part. Er fast oppnevnt bistandsadvokat, for fornærmede i straffesaker, i Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett.
Driver alminnelig advokatpraksis, og tar saker hvor det innvilges fritt rettsråd/fri sakførsel. Lett tilgjengelig per mail: lovik@falchadvokatene.no
 
Arbeidsfelt:
Barnerett, foreldretvister
* Fast bosted, hovedomsorg
      * Samvær
* Foreldreansvar
* Farskap

Familierett, skiftesaker
* Ektepakt
* Samboerkontrakt
* Separasjon og skilsmisse
* Skifte av felleseie
* Økonomisk oppgjør etter brudd mellom samboere

Barnevern 
* Omsorgsovertakelse
  * Akuttplassering av barn og ungdom
    * Tvangsplassering
* Ungdom med egne partsrettigheter
* Oppdrag for private og offentlige parter

Bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker
      * Anmeldelse av vold, mishandling og seksuelle overgrep
* Bistand i forbindelse med etterforskning av straffesak
* Bistand i forbindelse med hovedforhandling
* Rettslig behandling av besøksforbud 
* Fremming av erstatningskrav, mènerstatning og oppreisningserstatning
* Søknad om voldsoffererstatning
 
Arvesaker
* Opprettelse av testament/gjensidig testament
      * Planlegging av arv
      * Bistand ved private og offentlige arve oppgjør

Fast eiendom
* Opprettelse av skjøte
* Eiendoms grenser
* Naborett
* Ulike spørsmål vedrørende kjøp og salg av eiendom

Utlendingsrett
* Familiegjenforening
* Asylsaker
* Opphold på humanitært grunnlag

Psykisk helsevernsaker
* Klage til kontrollkommisjonen

Klage - og ankesaker
* Vedtak fra Nav

 

lovik@falchadvokatene.no